Volume2-Issue1 - 2017

Research Article

DOI: 10.15226/2475-4714/2/1/00115

Research Article

DOI: 10.15226/2475-4714/2/1/00116

SarikaPawar, Vidya Kalyankar, Bela Dhamangaonkar, Sharada Dagade, Shobha Waghmode and Abhishek Cukkemane
Research Article

DOI: 10.15226/2475-4714/2/1/00117

Cristiano Jose de Andrade and Lidiane Maria de Andrade
Research Article

DOI: 10.15226/2475-4714/2/1/00118

Thomas Smith, Anita Mandal, Roseline Leger, Meshalin Leon and Prabir K. Mandal
Review Article

DOI: 10.15226/2475-4714/2/1/00119

Mei Jun Wang, Fei Gui, Xuan Jing, Fu Sheng Huang, Weipeng Wang, Haiqing Xu, Hong Yan Chai Chunzi Liang and Jian Cheng Tu
 
Listing : ICMJE   

Creative Commons License Open Access by Symbiosis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License